AVÍS LEGAL

Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, àudio i qualsevol altre material, són propietat de l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- o de tercers que han autoritzat el seu ús a aquesta Associació.

Els continguts estan a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven la possibilitat d’iniciar accions legals per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquest material.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

D’acord al Reglament general de protecció de dades (RGPD 2016/679), l, l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- com a responsable del tractament garanteix uns nivells adequats de protecció de la confidencialitat i privadesa de les dades personals, tractades responsablement i lleialment i d’acord amb la licitud del tractament.

Tant l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- com els tercers que puguin intervenir en qualsevol fase del tractament estan sotmesos a secret professional i tenen un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- aplica els principis de transparència, lliurant a les persones interessades una informació concisa, accessible, completa i entenedora, facilitant l’exercici de drets i garantint que tant els fitxers i programes com els equips i local que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals recollides al website de l’Associació Ginesta www.ginestavila.cat és:

 • L’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit-
 • C. Pere el Gran 32, 1r pis
 • 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
 • Telèfon: 639 280 708
 • CIF: G62087598

LEGISLACIÓ APLICABLE

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit-, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

FINALITAT DELS TRACTAMENTS DE DADES

Les dades es que subministren a l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de donar a conèixer i utilitzar els diferents serveis i activitats que fa l’Associació Ginesta..

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades:

 • Subscripcions: Li remetrem informació, principalment per correu electrònic i Whatsapp dels nostres serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

 • Informació de FECMA, FACATMA i altres entitats. Li remetrem informació de les activitats que es realitzen en altres associacions, informació de diferents programes d’investigacions, activitats i informació general relacionades amb la millora de la salut i agenda. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud de baixa i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament..

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- o a tercers. L’Associació Ginesta– Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Associació Ginesta– Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit.

ELS SEUS DRETS

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics ginesta.vilafranca@mail.com o bé presencialment a l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- C. Pere el Gran 32, 1r pis. 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Associació Ginesta – Grup d’Autoajuda per a dones amb càncer de pit- ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.